Oct 18, 2011

Đổng Hổ Linh - Thái Cực quyền sử dụng pháp

Đổng Hổ Linh (1917 - 1992), Dương thức thái cực quyền truyền nhân, là con của Đổng Anh Kiệt. Luyện võ tại gia, được chân truyền của cha. Quyền giá đoan chính, lưu chuyển thông suốt nghiêm ngặc. Là người tích cực truyền bá thái cực quyền ở Đông Nam Á và Mĩ. Đối với việc phát triển Thái Cực Quyền có ảnh hưởng rất lớn.
Quyển sách: Thái Cực Quyền sử dụng pháp của Đổng Hổ Linh.
Thái Cực quyền sử dụng pháp được xuất bản vào 1-2-1957 tại Thái Lan. nội dung là hướng dẫn sử dụng các chiêu thức trong Thập tam thế và tứ chính tứ ngẫu thủ.

Thế 1: lãm tước vĩ

No comments:

Post a Comment