Oct 16, 2011

Trần thức thái cực quyền kĩ kích pháp - Mã Hồng

 Mã Hồng sinh năm 1927, tên khai sinh là Quách Dục, sinh tại thành phố Thần Châu thuộc tỉnh Hà Bắc. là truyền nhân đời thứ 11 của Trần thức Thái Cực quyền,  hiện là chủ tịch của hiệp hội võ thuật Thạch Gia Trang chuyên nghiên cứu Thái Cực quyền

Thức 60: Điệt xóa


Kĩ kích ứng dụng:

No comments:

Post a Comment