Feb 11, 2012

ĐẠI THÀNH QUYỀN - THỰC TÁC TUYỆT KĨ.

Sách này trình bày về một số thế thực chiến của "Đại Thành Quyền" do Vương Ngọc Trinh viết. Vương Ngọc Trinh là đệ tử của võ sư Vương Hương Trai

No comments:

Post a Comment