Apr 16, 2012

VỊNH XUÂN QUYỀN KHẨU QUYẾT


Bài này mình tìm thấy trên mạng, không rõ xuất xứ từ đâu và người viết là ai, nhưng lưu hành rất rộng rãi, nay mình xin giới thiệu với các bạn và mình mạn phép tạm dịch thô ý nghĩa của khẩu quyết này. Vì hiểu biết và trình độ dịch còn rất kém, nên mong các võ sư và các huynh đệ giàu kinh nghiệm hơn gốp ý nhiều thêm.

Hán văn:
    
    咏春绝技 源自少林 招无虎鹤 法无五行

    只谈线位 力与角度 同门技力 四位三度

    以弱胜强 始是功夫 内外相消 并无绝招

    蓄劲似蛇 发劲似猫 朝形似鸡 阴阳发力

    不行心意 只用精神 来留去送 甩手直冲

    梅花五点 手脚互通 门分内外 手有生死

    劲发六合 力从地起 发劲在腰 出招在膊

    力未还原 切忌出手 寸内发劲 力有对错

    发尽散尽 散尽发尽 力有八种 当知分间

    真假虚实 蓄谷松散 线有安危 主分内外

    顶位定位 得不追手 拳入三关 任我行走

    马有五败 十者九坏 演挟跪撑 摊身最惯

    敌手行桥 必须落马 蹬腰作势 为抢内门

    上不过膊 中不过争 下三路手 以脚消脚

    摆放有威 打须有势 三角朝形 线守分明

    桥行中线 指尾垂地 正身子午 侧身争底

    两点之间 直线最短 转马朝形 以圆化直

    敌压三关 以横打直 拳有三尖 掌有三角

    有身打身 无身打颈 怕打终打 贪打防空

    以攻为守 以守为攻 追形接打 变化无穷

    三桩三拳 步手身全 地脚梅花 木人红船

    念头主守 寻桥打手 追形之始 求诸标指

    旁边辅助 箭槌八种 走马斜角 幡龙跳跃

    固定标步 半全起脚 练力之法 阶段五重

    松沉稳劲 清脆玲珑 先松後紧 再紧後松

    松松紧紧 循环不穷 邪行仇念 正用精神

    假想有敌 不可用心 意投於外 一点精神

    反覆练习 配合由勤 手脚属我 控制随心

    升肩耸膊 气提不利 意沉身稳 高低无忌

    发力出招 必第一下 手脚发力 与身无关

    力无定位 喉咙争膊 嘴不闭气 力发无形

    动静无碍 语出如宁 拳争掌膊 也可伤人

    中路边栏 抛桥窒手 咏春八手 皆可攻守

    标圈伏绑 困刮耕摊 可从中破 困手横拦

    绑有正错 错非真错 按头屹尾 按尾屹头

    中间绑起 有影无形 武欲精通 唯从苦练

    先成後化 先化後成 刀切虽齐 墨守成规

    艺能巧变 将形补位 因缘各就 殊途同归
 
Âm hán việt:
Vịnh Xuân tuyện kỹ        nguyên tự Thiếu Lâm       chiêu vô hổ hạc             pháp vô ngũ hành
Chính đàm tuyết vị          lực dữ giác độ                  đồng môn kỹ lực            tứ vị tam độ
Dĩ nhược thắng cường      thủy thị công phu             nội ngoại tương tiêu       tịnh vô tuyệt chiêu
Súc kình tự xà                  phát kình tự miêu             triêu hình tự kê              âm dương phát lực
Bất hành tâm ý                 chính dụng tinh thần        lai lưu khứ tống              sủy thủ trực xung
Mai hoa ngũ điểm            thủ cước hỗn thông          môn phân nội ngoại       thủ hữu sinh tử
Kình phát lục hợp            lực tòng địa khởi              phát kình tại yêu            xuất chiêu tại bạc
Lực vị hoàn nguyên         thiết kỵ xuất thủ               thốn nội phát kình         lực hữu đối thác
Phát tẫn tán tẫn                tán tẫn phát tẫn                lực hữu bát chủng          đương tri phân gian
Chân giả hư thực              súc cốc tùng tán               tuyến hữu an nguy         chủ phân nội ngoại
Đính vị định vị                 đắc bất truy thủ                quyền nhập tam quan    nhâm ngã hành tẩu
Mã hữu ngũ bại                thập giả cửu phôi             diễn hiệp quỵ xanh        than thân tối quán
Địch thủ hành kiều          tất tu lạc mã                     đặng yêu tác thế             vi thưởng nội môn
Thượng bất quá bạc         trung bất quá tranh           hạ tam lộ thủ                  dĩ cước tiêu cước
Bãi phóng hữu uy            đả tu hữu thế                    tam giác triêu hình         tuyến thủ phân minh
Kiều hành trung tuyến     chỉ vĩ thùy địa                  chính thân tử ngọ           trắc thân tranh để
Lưỡng điểm chi gian        trực tuyến tối đoản           chuyển mã triêu hình     dĩ viên hóa trực
Địch áp tam quan             dĩ hoành đả trực               quyền hữu tam tiêm       chưởng hữu tam giác
Hữu thân đả thân             vô thân đả cảnh               phạ đả chung đả            tham đả phòng không
Dĩ công vi thủ                  dĩ thủ vi công                   truy hình tiếp đả            biến hóa vô cùng
Tam thung tam quyền      bộ thủ thân toàn               địa cước mai hoa mộc    mộc nhân hồng thuyền
Niệm đầu chủ thủ            tầm kiều đả thủ                truy hình chi thủy          cầu chư tiêu chỉ
Bàng biên phụ trợ            tiến chùy bát chủng         tẩu mã tà giác                 phiên long khiêu dược
Cố định tiêu bộ                bán toàn khởi cước          luyện lực chi pháp         giai đoạn ngũ trọng
Tùng trầm ổn kình           thanh thúy linh lung         tiên tùng hậu khẩn         tái khẩn hậu tùng
Tùng tùng khẩn khẩn       tuần hoàn bất cùng          tà hành cừu niệm           chính dụng tinh thần
Giả tưởng hữu địch          bất khả dụng tâm             ý đầu vu ngoại               nhất điểm tinh thần
Phản phúc luyện tập        phối hợp do cần               thủ cước chúc ngã          khống chế tùy tâm
Thăng kiên tủng bạc         khí đề bất lợi                    ý trầm thân ổn               cao đê vô kỵ
Phát lực xuất chiêu           tất đệ nhất hạ                   thủ cước phát lực           dữ thân vô quan
Lực vô định vị                 hầu lung tranh bạc           chủy bất bế khí              lực phát vô hình
Động tĩnh vô ngại            ngữ xuất như trữ              quyền tranh chưởng bạc  dã khả thương thân     
Trung lộ biên lan              phao kiều trất thủ             vịnh xuân bát thủ           giai khả công thủ
Tiêu quyển phục bảng     khốn quát canh thân        khả tòng trung quá         khốn thủ hoành lan
Bảng hữu chính thác        thác chi chân thác            án đầu ngật vĩ                án vĩ ngật đầu
Trung gian bảng khởi       hữu ảnh vô hình              vũ dục tinh thông           duy tòng khổ luyện
Tiên thành hậu hóa          tiên hóa hậu thành           đao thiết tuy tề               mặc thủ thành quy
Nghệ năng xảo biến         tương hình bổ vị              nhân duyên các tựu       thù đồ đồng quy


Dịch thô:
Vịnh Xuân tuyệt kỹ         nguyên từ Thiếu Lâm       Chiên vô hổ hạc            pháp vô ngũ hình
Chỉ nói tuyến vị               lực và gốc độ                   đồng môn thử lực           bốn vị (trí) ba (gốc) độ
Lấy nhu thắng cương       gốc ở công phu                nội ngoại tiêu trừ nhau   không có tuyệt chiêu
Súc kình như xà               phát kình như miêu          hình thể như kê              âm dương phát lực
Không dùng tâm ý           chỉ dùng tinh thần            Lai lưu khứ tống            thoát thủ trực xung
Mai hoa ngũ điểm            thủ túc liên thông             môn có nội ngoại           tay có sinh tử
Kình phát lục hợp            lực từ đất lên                    phát kình ở eo                xuất chiêu ở tay
Lực chưa quay về            phải tránh xuất thủ           đoạn ngắn phát kình      lực có đúng sai
Phát hết tan hết                tan hết phát hết                lực có tám loại               phải biết phân biệt
Chân giả hư thực              thu giữ phân tán               tuyến có an nguy           chủ phân nội ngoại
Đỉnh vị định vị                 được (vị) không theo tay  quyền vào tam quan      mặc cho ta đánh
Mã (bộ) có năm bại          mười người chín hỏng      đứng hẹp quỳ chống      trải thân theo thối (quen)
Địch thủ hành kiều          thì phải bỏ Mã (bộ)          để eo ra thế                    nhằm đoạt nội môn
Trên không quá tay          giữa không quá tranh       dưới ba đường tay          lấy chân chống chân
Phóng ra có uy                 đánh phải có thế              thể hiện tam giác            tuyến thủ rõ ràng
Kiều (thủ) đi trung tuyến  gốc tay rủ xuống              chính thân tí ngọ            tránh thân tranh gốc
Ở giữa hai điểm                đường thẳng ngắn nhất     chuyển mã thể (hiện) hình           lấy tròn hóa thẳng
Địch đè tam quan             lấy ngang đánh thẳng       quyền có tam tiêu          chưởng có tam giác
Có thân đánh thân            không thân đánh cổ         sợ đánh cũng đánh         tham đánh không phòng
Lấy công làm thủ             lấy thủ làm công              theo hình đón đánh        biến hóa vô cùng
Tam trang tam quyền       bộ thủ hình toàn (vẹn)     chân bước mai hoa        mộc nhân hồng thuyền
Niệm Đầu chủ thủ            Tầm Kiều đánh tay          gốc của truy hình           cầu ở Tiêu Chỉ  
Trái phải phụ trợ              tiễn chùy tám loại            tẩu mã tam giác              rồng lật bay ra
Cố định ngọn bộ              bán toàn khởi cước          phương pháp luyện lực  có năm giai đoạn
Kình lỏng trầm ổn            thanh thúy nhanh nhẹn    trước lỏng sau chặt         lại chặt sau lỏng
Lỏng lỏng chặt chặt          tuần hoàn bất tận             làm sai ý hận                 đúng (phải) dùng tinh thần
Giả tưởng có địch             không thể dùng tâm         ý ở bên ngoài                 một điểm tinh thần
Quay lại luyện tập            chuyên cần phối hợp       tay chân của ta               khống chế tùy tâm
Nâng vai cao tay              khí lên không lợi              ý trầm thân ổn               cao thấp không kỵ
Phát lực xuất chiêu           thứ nhất ở dưới                tay chân phát lực           không liên quan với thân
Lực không định vị            yết hầu tranh tay              miệng không bế khí       phát lực không hình
Đõng tĩnh không ngại       nói ra chắc nịch               quyền tranh chưởng bát có thể thương (tổn) người
Trung lộ biên lan              ném kiều nghẽ thủ           Vịnh Xuân bát thủ         điều có thể công thủ
Tiêu nhốt phục trối          vây Quát canh Than        Có thể từ đó phá            Vây tay gạt ngang
Bằng có đúng sai              sai không thực sự sai        đè đầu đuôi đánh           đè đuôi đầu đánh
ở giữa bằng lên                 có bóng không hình         võ muốn tinh thông       chỉ có cách khổ luyện
trước thành sau hóa          trước hóa sau thành         đao dù cùng tới              bảo thủ không đổi
nghệ năng xảo biến          đem hình bổ vị                nhân duyên đều là         khác đường cùng đích  

No comments:

Post a Comment